GSP Grankulla svenska pensionärer

Stadgar

________________________________________________________________________

Dessa stadgar har antagits på föreningens vårmöte den 22 mars 2022 och registrerats hos Patent- och registerstyrelsen den 27.5.2022.

Skriv ut stadgarna: GSP Nya stadgar 2022

- - -

NAMN, HEMORT OCH SPRÅK 

§ 1 
Föreningens namn är Grankulla svenska pensionärer rf och dess hemort är Grankulla stad. 

§ 2 
Föreningens språk är svenska. 

 

SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER 

§ 3 
Föreningen är en ideell, i partipolitiska och religiösa frågor obunden organisation, vars övergripande uppgifter är att: 

a. bevaka pensionärernas intressen, tillvarata deras rättigheter och stärka deras inflytande lokalt, 

b. verka för att pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i lokalsamhället, 

c. för medlemmarna ordna regelbundna samkväm med program, studie och klubbverksamhet, exkursioner, teater- och konsertbesök samtgruppresor av olika slag, 

d. stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna. Föreningen kan ta emot donationer och testamenten. 

 

MEDLEMMAR 

§ 4 
Föreningen har 1) ordinarie medlemmar, 2) hedersmedlemmar och 3) understödjande medlemmar. Som ordinarie medlemmar kan efter ansökan antas personer som åtnjuter pension. Till hedersmedlem eller hedersordförande kan föreningsmötet på förslag av styrelsen kalla en person som på ett förtjänstfullt sätt har verkat till förmån för föreningen. Till understödjande medlemmar kan ansluta sig registrerade samfund, registrerade föreningar och enskilda personer. Ansökan om ordinarie eller understödjande medlemskap i föreningen ska riktas till och godkännas av styrelsen. Erhållna medlemsförmåner består. 

 

UTTRÄDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEM UR FÖRENINGEN 

§ 5 
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen trots påminnelse inte har erlagt sin medlemsavgift eller om en medlem genom sitt beteende inom eller utom föreningen har skadat denna eller om en medlem inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller föreningens stadgar. 

 

MEDLEMSAVGIFT 

§ 6 
Medlemmarna betalar en medlemsavgift, vars storlek fastställs på höstmötet. Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift. 

Styrelsen kan besluta om att sänka en medlems medlemsavgift eller helt befria en medlem från att erlägga medlemsavgift på grund av sjukdom eller annan motsvarande orsak. 

 

FÖRENINGENS MÖTEN 

§ 7 
Föreningen håller två (2) ordinarie föreningsmöten om året: vårmöte och höstmöte. 

Vårmötet hålls i mars-april och höstmötet i oktober-november på av styrelsen fastställd dag och plats. 

Extra möte hålls då föreningens ordinarie möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen framför 

ett motiverat krav till styrelsen. Extra möte ska hållas inom trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt då kravet på extra möte framställts hos styrelsen. 

Vid föreningens möten har varje medlem en röst, dock inte understödjande medlemmar, som endast har yttranderätt. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften (1/2) av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämt avgör mötesordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör. 

 

KALLELSE TILL FÖRENINGENS MÖTEN 

§ 8 
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast sju (7) dagar före mötet med annons eller notis på svenska, införd i en på föreningens hemort allmänt läst tidning. Möteskallelse kan även ske genom utskick av kallelsebrev eller per e-post till de medlemmar som har uppgivit sin adress eller e-postadress till föreningen. Styrelsen kan besluta att deltagandet i föreningens möte också kan ske på distans med hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet.

 

ORDINARIE MÖTEN 

§ 9 
Vårmöte 

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas 

2. val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 

3. mötets laglighet och beslutförhet konstateras 

4. föredragningslistan för mötet godkänns 

5. bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras 

6. beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga 

7. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden. 

 

Höstmöte 

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas 

2. val av mötesordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och två (2) rösträknare 

3. mötets laglighet ochbeslutförhet konstateras 

4. föredragningslistan för mötet godkänns 

5. verksamhetsplanen, budgeten och medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår fastställs 

6. beslut om antalet styrelseledamöter 

7. val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen

8. val av två (2) verksamhetsgranskare och deras suppleanter

9. val av valberedning som består av ordförande och två medlemmar

10. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden 

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas på föreningens vår- eller höstmöte, ska den skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

 

VALBEREDNING 

§ 10 
Föreningens höstmöte tillsätter en valberedning bestående av ordförande och två medlemmar. Valberedningen ger förslag till på mötet förekommande personval. 

 

STYRELSEN 

§ 11 
Föreningens verksamhet leds av en vid höstmötet vald styrelse, som består av en särskilt vald föreningsordförande som ordförande i styrelsen och minst sex (6) och högst åtta (8) ledamöter. Mandattiden för föreningsordförande är ett (1) kalenderår. De övriga styrelseledamöterna utses för två (2) kalenderår. Av styrelseledamöterna står hälften (1/2) årligen i tur att avgå. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en skattmästare och andra funktionärer. Avgår en styrelseledamot under sin mandattid, kan ett ordinarie eller extra föreningsmöte förrätta kompletteringsval för den återstående mandattiden. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då den har förhinder på kallelse av vice ordföranden eller då minst hälften (1/2) av styrelseledamöterna det kräver. 

Deltagandet i styrelsemötet kan också ske på distans med hjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel under mötet. Styrelsen är beslutför då minst hälften (1/2) av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämt avgör ordförandens röst, utom vid personval då lotten avgör. 

 

TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN 

§ 12 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande tillsammans eller av någondera av dessa tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren. 

 

RÄKENSKAPSPERIOD OCH VERKSAMHETSGRANSKNING 

§ 13 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

Bokslutet jämte därtill hörande handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till verksamhetsgranskarna senast fyra (4) veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskarna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två (2) veckor före vårmötet. 

 

ÄNDRING AV STADGARNA OCH UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN 

§ 14
Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid ordinarie föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. Av enskild medlem framställt förslag om ändring av stadgarna bör skriftligen inlämnas till styrelsen senast trettio (30) dagar innan föreningsmötet. I möteskallelsen bör nämnas om förslag till ändring av stadgarna. 

§ 15 
Ordinarie föreningsmöte kan besluta om upplösning av föreningen. För att beslutet ska vara giltigt krävs tre fjärdedels (3/4) majoritet av alla avgivna röster. Beslutet ska därefter underställas ett nytt föreningsmöte, som ska hållas inom två (2) veckor efter det föregående mötet. För ett giltigt beslut erfordras också på detta möte tre fjärdedels (3/4) majoritet av alla avgivna röster. I möteskallelsen bör nämnas om förslag till upplösning av föreningen. 

§ 16 
Då beslut fattas om upplösning av föreningen, ska dess tillgångar i enlighet med mötets beslut tillfalla en annan svenskspråkig registrerad förening, stiftelse eller annan juridisk person, som främjar pensionärernas intressen och har sin hemort i Grankulla stad. 

§ 17 
I övrigt iakttas föreningslagens bestämmelser.