GSP Grankulla svenska pensionärer

Debatthörnan

Kontaktperson Filip Hamro-Drotz,  filip.hamro-drotz@saunalahti.fi​, tfn 040 510 8317

______________________________________________________________________

Debatthörnan träffas överenskomna tisdagar kl. 14.30 i Villa Junghans bibliotek (efter ett tisdagsmöte)
_____________________________________________________________

Debatthörnans träff 14.5.2024

”Pensionärernas rekommendationer för Europaparlamentsvalet i juni 2024" 


Valet ordnas 9.6. med förhandsröstning 29.5. - 4.6.
Finland har 15 av de 750 parlamentarikerna.
De politiska partierna har berett egna valprogram och de flesta organisationerna i samhället har sina egna prioriteter.
Pensionärernas europaförbund AGE Platform Europe har publicerat ett MANIFEST som innehåller våra prioriteter, närmast: en ålderjämställdhetsstrategi behövs i EU, EU:s vård-strategi skall slutföras, de äldres åsikter bör iakttas i det digitaliserande samhället och ekonomin, solidariteten mellan generationerna skall stärkas, likaså de äldre som en resurs i samhället (bl.a. med tanke på frivillighetsverksamheten).
Vi noterade att de finska pensionärsförbunden koordinerar sin kampanj och bl.a. ordnar 29.5. kl 13.00 en valpanel (Orion/Hfors). SPF deltar och valen behandlas i nästa nummer av God Tid.
En EU-ledd kampanj har startat med uppmaningen: ”Använd din röst!”.
/Site/Data/245/Files/AGEManifesto2024_2PagerVersion_Swedish%20(1).pdf


 

________________________________________________________________________

Debatthörnans träff 2.4.2024

 ”Grymheterna mot medborgarsamhället, de äldre i krigsområdena"

Grymheterna mot medborgarsamhället, inkl de äldre är obeskrivliga både i Ukraina och i Gaza. Aggressionerna fortsätter obehindrat med högteknologiska, effektiva krigsmaskiner. Oskyldiga mänskor är de främsta offren. Tiotusentals mänskor har redan dödats i Gaza. Anfallen föranleder död, lemlästning, djup sorg och smärta då man förlorar familjemedlemmar, även gamlingar, familjer splittras, även vänkretsen. Medborgarsamhället krossas i praktiken i smulor! Hur skall lidande kunna dämpas, hur skall samhället kunna byggas upp från ruinerna. Men demoleringen, dödandet fortgår oförtrutet - och medvetet. Vi förde en upprörd debatt, alla var överens om att något helt oförklarligt - och oförlåtligt sker. Samtidigt hörs inte mycket protester i Europa, runt om i världen (förutom enstaka demonstrationer och svaga uttalanden från politikerna, delvis sanktioner...). Vi noterade att det är förunderligt tyst. Inte heller medborgarsamhället på andra håll - inklusive Finland har stigit upp med hård kritik. Detta gäller även de äldre, oss pensionärer, fastän vi vet att det finns också många äldre som känner gränslöst lidande - de som ännu lever.  Deltagarna var överens om att Filip föreslår åt GSP:s styrelse att GSP ber SPF att SPF gör snarast ett offentligt uttalande om sin indignation över grymheterna mot medborgarsamhället i krigszonerna samt att dödandet bör sluta omedelbart.

_____________________________________________________________

Debatthörnans träff 20.2.2024

”Digitaliseringens (AI:s) konsekvenser för oss äldre"

Vid träffen debatterade vi ämnet ”Digitaliseringen (AI) och vi äldre”. I den livliga debatten uttalades exempel på hur digitaliseringen av samhället har både positiva och negativa konsekvenser - även för oss äldre. En stor del av samhällsfunktionerna är redan digitaliserade, t.ex. bankservicen, inköp av varor, transport, biljetter för fritidsevenemang, resor etc. etc. Telefon, radio och TV har redan under lång tid gjort att vi kan följa med nyheter, se och höra konserter, teater utan att flytta vår kropp. Mobiltelefonen och internet gav möjlighet att effektivt kommunicera bokstavligen gränslöst. Även hälso-, sjuk- och hemvården har börjat digitaliseras. De blir effektivare och billigare - men vi hoppas innerligt att mänskan inte glöms bort i farten. Man arbetar alltmera virtuellt på distans och möten för diskussion och beslut sker allt mera virtuellt (vilket vi fick lära oss speciellt under covid-pandemin).  Många äldre har stora svårigheter med att klara sig digitalt, de behöver hjälp för att lära sig. Speciellt den artificiella intelligensen, som utvecklas med explosionsartad fart förändrar våra liv. En digital revolution är här. Vi upplever allt mera den snabbt tilltagande virtuella realiteten. Utvecklingen känns skrämmande för många - vi vill fortsättningsvis umgås fysiskt. Digitaliseringen hämtar många utmaningar för alla i samhället - även för oss äldre. Det gäller för oss att anpassa oss och upplysa oss om dess konsekvenser - att försöka positivt hänga med i farten och se med tillförsikt vad framtiden erbjuder oss och våra efterkommande. FN strävar att uppnå samförstånd mellan medlemsländerna om etiska regler för utvecklandet och implementerandet av artificiell intelligens och andra genererande teknologier - en "Global Digital Compact".  Även EU eftersträvar överensstämmelse mellan medlemsländerna om en strategi för digitaliseringen.
Vid Debatthörnans föregående träff (den 23 januari, mao före presidentvalets första omgång) tippade deltagarna anonymt ”på lappar” vem som slutligen blir vald till Finlands president. Lapparna sparades i förseglat kuvert som öppnades nu: nio av tio deltagare hade tippat Stubb, (en hade tippat Haavisto).

______________________________________________________________

Debatthörnans träff 23.1.2024 

med ämnet ”Presidentvalet - vi tippar om utgången”. 10 personer debatterade livligt det förestående presidentvalet (28.1.). Vår uppfattning var att det kommer att bli en andra omgång 11.2. mellan de två kandidater som fått de flesta rösterna. Vi tippade även anonymt vem envar tror att blir vald till president. Lotterna sparas av Filip i förseglat kuvert som kommer att öppnas efter valet.
________________________________________________________________________

Debatthörnans träff 14.11.2023

berörde temat: Eskalerar de pågående krigen; vilken är Natos roll?

Debatthörnans träff 31.10.2023

debatterade digitaliseringens och den artificiella intelligensens konsekvenser för oss äldre

Debatthörnans träff 3.10.2023

debatterade det tillspetsade läget i kriget i Europa samt betydelsen av Finlands Nato-medlemskap
_____________________________________________________________

Debatthörnans träff 16.5.2023 

berörde dagens situation och framtidsvyer angående Finlands Nato-medlemskap samt kriget i Europa.

Debatthörnan träffades 21.2.2023 

Vi fortsatte debattera den hetaste politiska frågan: ”Den försvagade säkerhetspolitiken i Europa, risken för eskalering av Ukraina-kriget, Finlands ansökan till Nato."
________________________________________________________________________

Debatthörnan 29.11.22 

Debatthörnan träffades 29.11.2022 och fortsatte diskussionen om kraschen i Europas säkerhetspolitik samt Finlands ansökan om Nato-medlemskap. Kriget i Ukraina fortsätter med fördärvliga konsekvenser för medborgarna. Kriget ser tyvärr ut att dra ut på tiden och övriga länder, även Finland blir allt mera engagerade. Även godkännandet av Finlands medlemskap i Nato drar ut på tiden pgra av Turkiets och Ungerns motstånd."- genast efter Tisdagsmötet.
Ämnet är ”Finlands medlemskap i NATO - läget idag”.

Debatthörnan 6.9.2022 fortsatte diskuterade Finland och Nato

Efter den senaste träffen i maj har Finland ansökt om medlemskap i Nato. Godkännandet drar dock ut på tiden, vilket ställer vårt land i en känslig situation – kanske blivit en spelbricka i stormaktsspelet? Landets kontakter med Ryssland har brutits. Kriget i Ukraina och därtill uppkomna sanktioner från alla parter riskerar att eskalera och försvårar situationen även i Finland – prishöjningar, energi etc. Ryssland har inte (ännu) nämnvärt reagerat på vår Natoansökan. Trots de ytterst svåra omständigheterna och den stora osäkerheten bedömde deltagarna att Finland kommer att klara sig tillfredsställande. Ingen kan dock svara på frågan ”Vad händer sen?”.

Debatthörnan träffades 3.5.2022 i Villa Junghans bibliotek.

Vi debatterade ämnet ”Nato och Finland” med Filip som inledare.
Alla intresserade medlemmar är välkomna.       

Debatthörnan 22.3.2022

Dagens tema: "HOTAS FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET?"

Blir Finland det följande målet för rysk aggression?
Inledare: Filip. Avsedd för aktiv debatt bland de närvarande.

Alla intresserade medlemmar är välkomna (ingen förhandsanmälan)

________________________________________________________________________

Debatthörnans valdebatt 26.5.2021

 

 

Valpanel inför kommunalvalet 2021

Inom ramen för Debatthörnan ordnades den 26.5.2021 en paneldiskussion inför kommunalvalet för att lyfta fram frågan om vad beslutsfattarna anser om pensionärernas roll och betydelse i Grankulla. Paneldiskussionens gjordes i samarbete med KSS, Grankulla finska pensionärer.

Alla partier var inbjudna att sända en representant, varav tre partier önskade ställa upp. Följande tre i Grankulla uppställda kandidater deltog: Stefan Stenberg/SFP, Tapani Ala-Reinikka/ SDP och Kristian von Essen/gröna. 

Moderatorer var Filip Hamro-Drotz, ordförande för GSP och Pekka Särkä, ordförande för KSS

_______________________________________________________________________

Debatthörnan med Christoffer Masar 13.10.2020

Debatthörnans träff hölls, efter en längre paus 13.10.2020 genast efter tisdagsmötet. Stadsdirektör Christoffer Masar informerade om aktuellt i Grankulla. Befolkningen samt antalet nya bostäder har öket kraftigt de senaste åren. 2020 fanns 9990 invånare och staden kommer in i gruppen av Finlands medelstora kommuner. Arbetslösheten har stigit (9,8%), ekonomin har inte fyllt förväntningarna, dock hållits ganska väl i balans, men de kommande åren kommer att vara mycket utmanande. Det aktuella förslaget till social- och hälsovårdsreform samt planerna att utbygga järnvägens stadsbana medför verkligt stora faror för Grankullas ekonomi och – på längre sikt dess existens, situationen kan betecknas vara katastrofal för staden ifall planerna förverkligas i den form som de är idag.

Den nyligen gjorda invånarenkäten visar att invånarna är allmänt sett nöjda med Grankulla av idag, bl.a. med tanke på tjänsteutbudet (hälsostation, medborgarinstitut, skolor, dag- och äldrevård och trygghet). Mången vill dock undvika ett alltför effektivt byggande. 

19 medlemmar var fysiskt närvarande och därtill hade man berett zoom-kontakt.

Vi beklagar att strömningen bröts p.g.a. tekniska fel när Debatthörnan hade sin träff med stadsdirektör Christoffer Masar 13.10.

Foto: Henrik Bremer

________________________________________________________________________

Debatthörnan 3.3. 2020 med Bubben Johans

Bubben är ordförande för Grankullagillet. Han berättade om gillets digra och intressanta program. Gillet har cirka 200 medlemmar och i programmet: tre samkväm per termin, en resa per termin etc. deltar cirka 50-70 medlemmar. Många av Gillets medlemmar är även medlemmar i GSP (och i andra föreningar). Vi konstaterade att GSP och Gillet kompletterar väl varandra och att det är bra att hålla kontakt – närmast för tipsutbyte om program och för att undvika ”kollisioner” i programmen.

________________________________________________________________________

Debatthörnan 18.2.2020 med Clara Palmgren

Clara Palmgren uppmärksammade närmast betydelsen av den mångfald av finlandssvenska föreningar och kretsar som verkar i Grankulla. GSP, Svenska kulturföreningen, Marthaföreningen, Munskänkarna, Folkhälsan är exempel på dessa. Icke att förglömma alla idrotts- och barn-/ungdomsföreningar, musikinstitutet, skolorna osv. Föreningarna upprätthåller centralt den finlandssvenska kulturen i staden – de är av avgörande betydelse. I den livliga diskussionen framfördes många intressanta åsikter och kommentarer, förslag om hur omständigheterna på denna front kunde stärkas, t.ex. genom att ordna (gemensamma?) evenemang för invånarna, bl.a. i centrum och vid Gallträsket. Underströks även betydelsen av att föreningarna får disponera stadens utrymmen, speciellt Villa Junghans och Villa Breda, vilka är oersättliga för föreningsverksamheten i Grankulla. Vi uppskattade att även stadens kulturansvariga Cecilia deltog i träffen.

 

Foto: Carl-Christer Nikander

_______________________________________________________________________

Debatthörnan 2019

Debatthörnan – menad som informations- och diskussionsforum för medlemmar som är intresserade av att diskutera samhälls- och ekonomiskpolitiska frågor etc. sammankallades under år 2019 till fem träffar. Man träffades i Villa Junghans genast efter ett tisdagsmöte. Vid träffarna diskuterades följande ämnen: ”Riksdags- och EU-valen 2019: vad aktuellt?” (med stads-styrelsemedlemmen Finn Berg), ”Vad gör Vanda svenska pensionärer (med ordf Per-Erik Aura), ”Kulturarbetet i Grankulla” (med kultursekreterare Cecilia McMullen), ”Vad gör de svenska pensionärerna i Borgå?” (med ordf Björn Sundqvist, som framträdde för alla deltagare i tisdagsmötet).

Vid en av träffarna deltog 30 medlemmar i de övriga i medeltal 12.

________________________________________________________________________

Debatthörnan 29.10.2019

Björn Sundqvist presenterade Borgå svenska pensionärers verksamhet för tisdagsmötets deltagare.
________________________________________________________________________

Debatthörnan träffades i Villa Junghans bibliotek 15.10.2019

GRANKULLA STADS KULTURANSVARIGA CECILIA MCMULLEN : ”STADENS KULTURARBETE”

15 GSP-medlemmar träffade Cecilia McMullen i Debatthörnans träff. Hon har arbetat två år som kulturansvarig i Grankulla - sammanställer stadens kulturprogram, -utbud och håller kontakt med olika kulturaktörer, bl.a. orkestrar, körer.

Cecilia ansvarar även för stadens utrymmen i Villa Junghans, Nya Paviljongen och Vallmogård.

Vi diskuterade bl.a. möjligheten att förbättra stadens information om kommande kulturevenemang och om stadens historia, möjligheter till aktiviteter runt Gallträsket och i Villa Frosterus på Sökö udd. Vi uttryckte vår varma tillfredsställelse för att GSP ges möjlighet att upprätthålla största delen av sin verksamhet i Villa Junghans.

________________________________________________________________________

Debatthörnan16.4.2019:

ORDFÖRANDE FÖR VANDA SVENSKA PENSIONÄRER PER-ERIK AURA: ”VAD GÖR VI SVENSKA PENSIONÄRER I VANDA?”

Ordförande Per-Erik Aura berättade om Vanda svenska pensionärers verksamhet. VSP har 230 medlemmar och föreningens verksamhet påminner i mycket om vårt eget program. De samlas nära Peijas. VSP har ett månadsmöte med anförande, allsång och ibland en frågesport. Lotteri ordnas alltid. Teater/konsertbesök ordnas 4-5 gånger om året, julfest ordnas och träffar i mindre grupper sammankommer, t.ex. minnescafe, corona, stolgymnastik, blomsterbingo. VSP har två körer som övar varje vecka. Vi konstaterade att det finns bra möjlighet till att hålla kontakt, att informera de egna medlemmarna om programutbudet – i stort att knyta kontakter där vi ser det vara till nytta och nöje för medlemmarna (fhd).

________________________________________________________________________

Debatthörnan 19.2.2019

 

FINN BERG: ”DE KOMMANDE RIKSDAGS- OCH EU-PARLAMENTSVALEN: VAD AKTUELLT?”

Vi hade bett Finn Berg att komma och berätta om de kommande riksdags-(14.4) och EU-parlaments-(26.5)valen. Trettiofem medlemmar deltog. Finn noterade att det nog blir märkbara omändringar i riksdagen, att vi svenskspråkiga borde med våra röster försäkra oss om att SFP kan åter vara med i den kommande regeringen. Svåra ärenden skall lösas, bl.a. social- och hälsovårdsreformens öde och flyktingpolitiken. Finn informerade även om det nya att i utlandet boende finländare får rätt att rösta per brev. I EU-valet blir det också en hård dragkamp och man förutser stora förändringar eftersom nationalistiska och populistiska kretsar kommer att ställa upp kandidater i valet. Immigration och terrorism måste lösas i ett EU som har försvagats av osämjan mellan medlemsländerna. Finland kan medverka genom sina parlamentsledamöter (13 eller 14), sin färdighet att medla. I diskussionen noterades att den finlandssvenska rösten i EU-parlamentet skall kunna höras även under kommande år (fhd).

_____________________________________________________________________________________

Debatthörnan 11.12.2018:

GUSTAV BÅSK OM ”VAD GÖR PENSIONÄRERNA I ESBO?”

Gustav Båsk, ordförande för SPF Mellan-Nyland och Esbo svenska pensionärer rf berättade om de svenskspråkiga pensionärernas verksamhet i Esbo. ESP har dryga 900 medlemmar och hör till de största svenskspråkiga pensionärsföreningarna i Finland. ESP har nio regionala underklubbar (t.ex. Hagalund, Gäddvik, Hoplax) som upprätthåller den egentliga programverksamheten. Programmet liknar GSP:s program – fester, utfärder, föredrag osv. Vi noterade att det finns samarbete i bl.a. boccia-spel, kören Furorna, golf. Intressebevakningen är viktig och berör frågor av gemensamt intresse, t.ex. hälsovården, service på svenska, transporter. Medlemmar i föreningarna kan delta i den andra föreningens program och gränserna mellan städerna är inget hinder för medlemskap. Vi noterade betydelsen av ett öppet och konstruktivt samarbete. (fhd)

 

 

16.10.2018  "Vad gör pensionärernas Helsingfors Samråd?", Marianne Lindberg.

Marianne Lindberg, ordförande för Samrådet för Helsingfors pensionärer berättade om de svenskspråkiga pensionärernas verksamhet i huvudstaden. Samrådet är en paraplyförening för de 11 pensionärsföreningarna i Helsingfors med inalles 1400 medlemmar. Samrådet ordar vid sidan av de enskilda föreningarnas eget program olika aktiviteter, bl.a. vandringar, ”tisdagsmöten”, simning, dansevenemang och resor. Alla evenemang är öppna även för intresserade pensionärer utanför Helsingfors. Information om aktiviteterna finns på samrådets webbplats. I diskussionen med de femton närvarande konstaterade vi att man kan lära sig av varandra, få impulser och erfarenheter. Därför håller vi en öppen kontakt med varandra.  

 

  • 11.12., kl 14.45 (genast efter GSP:s tisdagsmöte, Villa Junghans): Gustav Båsk, ordförande för SPF Mellan-Nyland och Esbo Svenska Pensionärer: "Vad gör vi pensionärer i Esbo och Mellan-Nyland?"

 

 

Debatthörnan sammankom

 

Debatthörnan 2.10.2018

"Vad är korruption? Finns sådant?"

Filip Hamro-Drotz, sakkunnig i EU om bekämpning av korruption inledde träffen med att konstatera att korruption definieras allmänt som ”missbruk för egen vinning”, noterat i FN:s konvention om korruption (UNCAC). Korruption florerar internationellt och har många ansikten, bl.a. muta, gengåva, ”smörjpeng”, förmån.  Samhällsplanering, offentlig upphandling, byggnadssektorn är exempel på områden där intressekonflikter och korruption synes förekomma. I näringslivet tar man allt allmännare i bruk ”etiska regler” för att stävja korruption i den egna verksamheten. Institutionaliserad korruption är den allvarligaste formen – det är frågan om att hela samhället på både politisk och tjänstemannanivå, samhällsfunktionerna generellt är genomsyrade av missbruk. Sådant existerar även i Europa/EU, där korruptionen beräknas kosta över 120 miljarder euro årligen.

Finland ses höra till de länder som har minst korruption, men även här finns problem som noteras i internationella utredningar. ”Bäste broder-”fenomenet bedöms vara utbrett och missbruk speciellt på kommunal nivå torde existera. Europarådets (GRECO) färska rapport uttalar ett behov av en nationell strategi och åtgärdsprogram i Finland för att stävja och undvika korruption. Kommunalförbundet har nyligen godkänt ett eget program i frågan. Öppenhet är en nyckelfråga för att stävja korruption.

======================

15 maj 2018

”Hur har vi engagerat oss i flykting/asylfrågan?”

Aderton GSP-medlemmar träffades 15.5. i Debatthörnan.

Ulrica Gabrielsson med familj har under många år engagerat sig i att försöka hjälpa flyktingar och asylsökanden. I Knektbros flyktingcentral har det bott cirka 600 flyktingar/asylsökanden, nu har antalet sjunkit till några hundra. Ullica har under åren fått erfara de svåra problemen som asylsökandena ständigt möter i för dem en helt obekant miljö. Det är endast få som slutligen – ofta efter många års väntetid får asyl. De känner stor osäkerhet och ångest. Identifieringen tar lång tid, berättandet om det egna livet, familjen osv i hemlandet, om orsakerna för att ha kommit till Finland etc. tar lång tid och föranleder missförstånd p.gr.a. språksvårigheter. Möjligheten att bekanta sig med Finland och vårt levnadssätt är svagt. Ullica säger att flyktingarna som de hjälper framför allt behöver någon stödperson, någon som tar sig an dem och deras problem, kanske också hjälper till med pappersarbetet och språkundervisning. Lever en stund med dem, hemma på utfärd t.ex. Till Fölisön. Musikintresset är stort, men möjligheterna att t.ex. Spela gitarr ytterst små. Några av flyktingarna är mycket intresserade av matlagning och Ullica  har med andra engagerade sedan 2016 varje måndag berett möjlighet åt några av dem att tillreda mat (från sitt hemland, närmast Irak)– vilket görs i församlingens utrymmen, kök. Finlands Röda Kors i Grankulla, Martorna, metodistkyrkan, Grani Närhjälp och även andra är engagerade på olika sätt i flyktingarbetet. Men dessa insatser räcker inte till.

Var och en som vill på något sätt hjälpa kan få information i biblioteket i Sello och även Ullica kan kontaktas. GSP överväger hur vi kan dra vårt strå till stacken.(fhd)

 

==========================

 

Debatthörnan 17.4.2018: ”Vilken är situationen i Grani Närhjälp?”

Femton intresserade medlemmar träffades för att höra om Grani Närhjälp. Det är en tredje sektorns förening som inte eftersträvar vinst. Den förmedlar hjälp till invånare i Grankulla som behöver sådant: städning, snöskottning, barnvakt, hund-rastning, umgänge, assistans för promenader och stöd under butiksbesök osv. mot en skälig ersättning. Man planerar att bilda ett andelslag för att förenkla betalningen för hjälpen som ges. Många pensionärer är kunder.

Grani närhjälp har sitt kontor i Villa Junghans, flyttar snart till Villa Breda. De två anställda, Elena Vainio och Sanna Jensen berättade om situationen i Närhjälp. Cirka 300 familjer/ensamstående får hjälp och cirka 90 personer ger hjälpen mot ersättning. Därtill finns cirka 300 frivilliga och stödmedlemmar. Ungefär 18.000 arbetstimmar förmedlas årligen.

Grankulla stad är den största finansiären och använder sig också mycket av Närhjälp för socialarbetet i staden. GSP hör till medlemmarna och flera GSP-medlemmar har engagerat sig i Närhjälpens arbete. Mera information fås på www.graninlahiapury.fi (040-5189281).

 

Våren 2018's sista debatthörna

i Villa Junghans, biblioteket

 

15.5. kl 14.45 (efter tisdagsmötet) i Villa Junghans: " Hur har vi engagerat oss i att hjälpa flyktingarna?". Inledare Ulrica Gabrielsson

 

 

 

Debatthörnan träffades 28.11.2017 kl 14.45 i Villa Junghans

Marianne Ekholm från ädreomsorgen i Grankulla inledde temat

”Hurudan är invånarnas trygghet i Grankulla?”

Marianne inledde med att fråga de sjutton deltagarna vad de tänker i främsta rummet på angående trygg/säkerhet. I många fall är det frågan om tryggheten i trafiken, noterat ofog i närmiljön, tekniska installeringar vid trappor, på gatorna, men även osäkerheten då man rör sig i staden och dess omgivning. Barnens trygghet har allas uppmärksamhet. Marianne berättade även om enkla sätt att öka tryggheten i hemmet.

I diskussionen poängterades betydelsen av allmänt trafikvett, cyklisternas sätt att röra sig, användningen av reflexbrickor och vanligt bondförnuft både i hemmet och då man rör sig ute. Ansvar och hänsyn har stort värde. Det är dock viktigt att även vid behov vidta åtgärder för att stärka tryggheten t.ex. i daghem, i skolor, på publika platser. Skolan kunde i sitt program uppmärksamma barnen om hur de själva kunde medverka till sin egen och övrigas trygghet.

Samtidigt bör vi inse att omständigheterna har även i Grankulla blivit osäkrare och att man alltmera bör ge akt på händelser i omgivningen. Det är helt korrekt att anmäla om avvikande händelser, öppenheten har fått en allt större betydelse. Vi hörde att det finns en utsedd närpolis för Grankulla.

Marianne drog också vår uppmärksamhet till möjligheten att kontakta stadens Äldreråd för att informera om  konkreta brister vilka borde åtgärdas. Det föreslogs att ämnet kunde belysas under ett tisdagsmöte (fhd).

 

 

Pensionärernas samarbete och intressebevakning regionalt och på riksnivå.

Debatthörnan träffades 31.10.2017 kl 14.45 i Villa Junghans. GSP:s viceordförande, som är även ordförande för SPF Mellan Nyland Magnus Diesen inledde frågan om hur samarbetet mellan pensionärerna samt hur deras intressebevakning fungerar regionalt och på riksnivå.

Han noterade att omständigheterna för de svenskspråkiga har blivit mera likgiltiga, att SFP:s roll utanför landets regering har försvagat de svenskspråkiga kretsarnas påverkningsmöjligheter. Kravet på ett gott samarbete mellan bl.a. de svenskspråkiga pensionärerna har därmed ökat och SPF:s roll i samhället som koordinerande intresseorganisation för pensionärerna har blivit viktigare. 

Magnus informerade om strävandena att samla och koordinera intressena i pensionärernas lokala föreningar, närmast i Nyland, men även på riksnivå. Det behövs bättre koordinering och informationsutbyte ifall vi vill få vår röst hörd. Detta är en grund för att intressebevakningen på lokal, regional och riksnivå (se pensionärernas intresseorganisation PIO) skall fungera trovärdigt.

I diskussionen berördes olika sätt för att få till stånd ett bättre samarbete, samt konkreta frågor i vilka man borde driva pensionärernas gemensamma intressen. Som konklusion noterades bl.a. följande frågor som skulle kräva åtgärder:

- underlättande beträffande skötseln av pensionärernas bankärenden inom ramen för digitaliseringen

- drivande av pensionärernas intressen i hälsovårdsreformen

- information om personlig intressebevakning

- pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (tex kl 10-16)

- behovet av rotation inom pensionärsorganisationens ledning

Intressebevakningen skulle även omfatta de finskspråkiga pensionärerna och målgrupperna finns lokalt, regionalt och på riksnivå.

 

 

”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”

 

Debatthörnan samlades till träff i Villa Junghans 19.9.2017 kl 14.45. Ämnet för debatt var ”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”. Nalle Valtiala var inledare och Finn Berg, ordförande för stadens samhällstekniska utskott, var inbjuden kommentator.

26 medlemmar hade samlats för debatten. NV konstaterade att han menar med begreppet ”kvartalstänkande” problemet att planeringen i staden verkar vara mycket kortsiktig. Han efterlyste beslut att så långt som möjligt bevara den ursprungliga livsmiljön i Grankulla, med en grönskande villa- och trädgårdsstad i sinnet. Man borde sätta stopp för byggandet av nya, överstora bostadshus och -områden. Speciellt området vid stadshuset borde bevaras orört för att säkra trivseln i staden. FB förklarade stadens strategi, vilken eftersträvar ett balanserat byggande, men måste anpassas till urbaniseringen i regionen och kraven på kommunerna att öka antalet bostäder. Även den ekonomiska sidan är av stor betydelse.

I den livliga diskussionen sökte man svar på frågan hur utvecklingen kommer att te sig. Hurudana bestämmelser finns det för tilläggsbyggande på enskilda fastigheter, är det möjligt och eftersträvansvärt att locka mera invånare till staden? I konklusionerna noterades att staden skall naturligtvis ha en egen vision om framtida byggande. Invånarna har förtroende till förvaltningen, men det behövs mera öppenhet vid planeringen. Olika boendeformer skall sporras på ett balanserat sätt och även enskilda fastighetsägare bör medverka för att behålla stadens angenäma livsmiljö. 

   

---------------------------------------------------------------

Träffarna hålls i Villa Junghans gamla sida, biblioteket, om ej annat meddelas.

Diskussionsteman kan ändras vid behov.

 

Upprop till intresserade av att debattera i GSP:s/debatthörnans regi:

Vi har sedan bildandet av debatthörnan i oktober 2016 hållit tre träffar. De har förlagts till Villa Junghans, genast efter ett tisdagsmöte. Min tanke har varit att hålla träffar cirka en gång i månaden, samt att vi på förhand väljer ett specifikt tema för debatt vid träff; att vi börjar med en kort inledning och därefter kommenterar, diskuterar - högst en timme. I träffarna har 17-22 medlemmar deltagit och diskussionen har varit livlig. Sammandraget har recenserats på nätet.

Erfarenheterna från denna början har varit positiva, men vi kan i detta skede överväga hur vi vill fortsätta, t.ex.:

- skall vi fortsätta med konceptet att på förhand välja ett specifikt tema för följande träff?

- är de valda teman riktiga, vilka teman skulle du vara intresserad av att behandla?

- är tidpunkten för träffarna den rätta (efter ett tisdagsmöte) eller kunde man hitta en lämpligare tidpunkt, (t.ex. just före ett tisdagsmöte eller en annan dag)?

- är platsen (Villa Junghans) lämplig, eller finns det en bättre plats (t.ex. cafe i centrum, biblioteket...)?

- efter koordination med några andra klubbar kommer vi att hålla tre träffar under vårterminen. Är detta lämpligt eller borde vi träffas oftare, mera sällan? (se nedan)

- något annat?

Jag hör gärna kommentarer och förslag.

Filip

 

 "Debatthörnan"

 

 

 

OBS! Du kan klicka bilderna större

ps. Har du något ämne som du vill föreslå att kunde diskuteras under kommande träffar - angående (när)samhälle, ekonomi eller annat ämne som du har kunskap i, så kontakta Filip eller föreslå under nästa träff.