GSP Grankulla svenska pensionärer

Debatthörnan

Debatthörnan sammankom

15 maj 2018

”Hur har vi engagerat oss i flykting/asylfrågan?”

Aderton GSP-medlemmar träffades 15.5. i Debatthörnan.

Ulrica Gabrielsson med familj har under många år engagerat sig i att försöka hjälpa flyktingar och asylsökanden. I Knektbros flyktingcentral har det bott cirka 600 flyktingar/asylsökanden, nu har antalet sjunkit till några hundra. Ullica har under åren fått erfara de svåra problemen som asylsökandena ständigt möter i för dem en helt obekant miljö. Det är endast få som slutligen – ofta efter många års väntetid får asyl. De känner stor osäkerhet och ångest. Identifieringen tar lång tid, berättandet om det egna livet, familjen osv i hemlandet, om orsakerna för att ha kommit till Finland etc. tar lång tid och föranleder missförstånd p.gr.a. språksvårigheter. Möjligheten att bekanta sig med Finland och vårt levnadssätt är svagt. Ullica säger att flyktingarna som de hjälper framför allt behöver någon stödperson, någon som tar sig an dem och deras problem, kanske också hjälper till med pappersarbetet och språkundervisning. Lever en stund med dem, hemma på utfärd t.ex. Till Fölisön. Musikintresset är stort, men möjligheterna att t.ex. Spela gitarr ytterst små. Några av flyktingarna är mycket intresserade av matlagning och Ullica  har med andra engagerade sedan 2016 varje måndag berett möjlighet åt några av dem att tillreda mat (från sitt hemland, närmast Irak)– vilket görs i församlingens utrymmen, kök. Finlands Röda Kors i Grankulla, Martorna, metodistkyrkan, Grani Närhjälp och även andra är engagerade på olika sätt i flyktingarbetet. Men dessa insatser räcker inte till.

Var och en som vill på något sätt hjälpa kan få information i biblioteket i Sello och även Ullica kan kontaktas. GSP överväger hur vi kan dra vårt strå till stacken.(fhd)

 

==========================

 

Debatthörnan 17.4.2018: ”Vilken är situationen i Grani Närhjälp?”

Femton intresserade medlemmar träffades för att höra om Grani Närhjälp. Det är en tredje sektorns förening som inte eftersträvar vinst. Den förmedlar hjälp till invånare i Grankulla som behöver sådant: städning, snöskottning, barnvakt, hund-rastning, umgänge, assistans för promenader och stöd under butiksbesök osv. mot en skälig ersättning. Man planerar att bilda ett andelslag för att förenkla betalningen för hjälpen som ges. Många pensionärer är kunder.

Grani närhjälp har sitt kontor i Villa Junghans, flyttar snart till Villa Breda. De två anställda, Elena Vainio och Sanna Jensen berättade om situationen i Närhjälp. Cirka 300 familjer/ensamstående får hjälp och cirka 90 personer ger hjälpen mot ersättning. Därtill finns cirka 300 frivilliga och stödmedlemmar. Ungefär 18.000 arbetstimmar förmedlas årligen.

Grankulla stad är den största finansiären och använder sig också mycket av Närhjälp för socialarbetet i staden. GSP hör till medlemmarna och flera GSP-medlemmar har engagerat sig i Närhjälpens arbete. Mera information fås på www.graninlahiapury.fi (040-5189281).

 

Våren 2018's sista debatthörna

i Villa Junghans, biblioteket

 

15.5. kl 14.45 (efter tisdagsmötet) i Villa Junghans: " Hur har vi engagerat oss i att hjälpa flyktingarna?". Inledare Ulrica Gabrielsson

 

 

 

Debatthörnan träffades 28.11.2017 kl 14.45 i Villa Junghans

Marianne Ekholm från ädreomsorgen i Grankulla inledde temat

”Hurudan är invånarnas trygghet i Grankulla?”

Marianne inledde med att fråga de sjutton deltagarna vad de tänker i främsta rummet på angående trygg/säkerhet. I många fall är det frågan om tryggheten i trafiken, noterat ofog i närmiljön, tekniska installeringar vid trappor, på gatorna, men även osäkerheten då man rör sig i staden och dess omgivning. Barnens trygghet har allas uppmärksamhet. Marianne berättade även om enkla sätt att öka tryggheten i hemmet.

I diskussionen poängterades betydelsen av allmänt trafikvett, cyklisternas sätt att röra sig, användningen av reflexbrickor och vanligt bondförnuft både i hemmet och då man rör sig ute. Ansvar och hänsyn har stort värde. Det är dock viktigt att även vid behov vidta åtgärder för att stärka tryggheten t.ex. i daghem, i skolor, på publika platser. Skolan kunde i sitt program uppmärksamma barnen om hur de själva kunde medverka till sin egen och övrigas trygghet.

Samtidigt bör vi inse att omständigheterna har även i Grankulla blivit osäkrare och att man alltmera bör ge akt på händelser i omgivningen. Det är helt korrekt att anmäla om avvikande händelser, öppenheten har fått en allt större betydelse. Vi hörde att det finns en utsedd närpolis för Grankulla.

Marianne drog också vår uppmärksamhet till möjligheten att kontakta stadens Äldreråd för att informera om  konkreta brister vilka borde åtgärdas. Det föreslogs att ämnet kunde belysas under ett tisdagsmöte (fhd).

 

 

Pensionärernas samarbete och intressebevakning regionalt och på riksnivå.

Debatthörnan träffades 31.10.2017 kl 14.45 i Villa Junghans. GSP:s viceordförande, som är även ordförande för SPF Mellan Nyland Magnus Diesen inledde frågan om hur samarbetet mellan pensionärerna samt hur deras intressebevakning fungerar regionalt och på riksnivå.

Han noterade att omständigheterna för de svenskspråkiga har blivit mera likgiltiga, att SFP:s roll utanför landets regering har försvagat de svenskspråkiga kretsarnas påverkningsmöjligheter. Kravet på ett gott samarbete mellan bl.a. de svenskspråkiga pensionärerna har därmed ökat och SPF:s roll i samhället som koordinerande intresseorganisation för pensionärerna har blivit viktigare. 

Magnus informerade om strävandena att samla och koordinera intressena i pensionärernas lokala föreningar, närmast i Nyland, men även på riksnivå. Det behövs bättre koordinering och informationsutbyte ifall vi vill få vår röst hörd. Detta är en grund för att intressebevakningen på lokal, regional och riksnivå (se pensionärernas intresseorganisation PIO) skall fungera trovärdigt.

I diskussionen berördes olika sätt för att få till stånd ett bättre samarbete, samt konkreta frågor i vilka man borde driva pensionärernas gemensamma intressen. Som konklusion noterades bl.a. följande frågor som skulle kräva åtgärder:

- underlättande beträffande skötseln av pensionärernas bankärenden inom ramen för digitaliseringen

- drivande av pensionärernas intressen i hälsovårdsreformen

- information om personlig intressebevakning

- pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (tex kl 10-16)

- behovet av rotation inom pensionärsorganisationens ledning

Intressebevakningen skulle även omfatta de finskspråkiga pensionärerna och målgrupperna finns lokalt, regionalt och på riksnivå.

 

 

”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”

 

Debatthörnan samlades till träff i Villa Junghans 19.9.2017 kl 14.45. Ämnet för debatt var ”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”. Nalle Valtiala var inledare och Finn Berg, ordförande för stadens samhällstekniska utskott, var inbjuden kommentator.

26 medlemmar hade samlats för debatten. NV konstaterade att han menar med begreppet ”kvartalstänkande” problemet att planeringen i staden verkar vara mycket kortsiktig. Han efterlyste beslut att så långt som möjligt bevara den ursprungliga livsmiljön i Grankulla, med en grönskande villa- och trädgårdsstad i sinnet. Man borde sätta stopp för byggandet av nya, överstora bostadshus och -områden. Speciellt området vid stadshuset borde bevaras orört för att säkra trivseln i staden. FB förklarade stadens strategi, vilken eftersträvar ett balanserat byggande, men måste anpassas till urbaniseringen i regionen och kraven på kommunerna att öka antalet bostäder. Även den ekonomiska sidan är av stor betydelse.

I den livliga diskussionen sökte man svar på frågan hur utvecklingen kommer att te sig. Hurudana bestämmelser finns det för tilläggsbyggande på enskilda fastigheter, är det möjligt och eftersträvansvärt att locka mera invånare till staden? I konklusionerna noterades att staden skall naturligtvis ha en egen vision om framtida byggande. Invånarna har förtroende till förvaltningen, men det behövs mera öppenhet vid planeringen. Olika boendeformer skall sporras på ett balanserat sätt och även enskilda fastighetsägare bör medverka för att behålla stadens angenäma livsmiljö. 

   

---------------------------------------------------------------

Träffarna hålls i Villa Junghans gamla sida, biblioteket, om ej annat meddelas.

Diskussionsteman kan ändras vid behov.

 

Upprop till intresserade av att debattera i GSP:s/debatthörnans regi:

Vi har sedan bildandet av debatthörnan i oktober 2016 hållit tre träffar. De har förlagts till Villa Junghans, genast efter ett tisdagsmöte. Min tanke har varit att hålla träffar cirka en gång i månaden, samt att vi på förhand väljer ett specifikt tema för debatt vid träff; att vi börjar med en kort inledning och därefter kommenterar, diskuterar - högst en timme. I träffarna har 17-22 medlemmar deltagit och diskussionen har varit livlig. Sammandraget har recenserats på nätet.

Erfarenheterna från denna början har varit positiva, men vi kan i detta skede överväga hur vi vill fortsätta, t.ex.:

- skall vi fortsätta med konceptet att på förhand välja ett specifikt tema för följande träff?

- är de valda teman riktiga, vilka teman skulle du vara intresserad av att behandla?

- är tidpunkten för träffarna den rätta (efter ett tisdagsmöte) eller kunde man hitta en lämpligare tidpunkt, (t.ex. just före ett tisdagsmöte eller en annan dag)?

- är platsen (Villa Junghans) lämplig, eller finns det en bättre plats (t.ex. cafe i centrum, biblioteket...)?

- efter koordination med några andra klubbar kommer vi att hålla tre träffar under vårterminen. Är detta lämpligt eller borde vi träffas oftare, mera sällan? (se nedan)

- något annat?

Jag hör gärna kommentarer och förslag.

Filip

 

 "Debatthörnan"

 

 

 

OBS! Du kan klicka bilderna större

 Mejla till Filip : filip.hd(åt)iki.fi, eller ring 0405108317

ps. Har du något ämne som du vill föreslå att kunde diskuteras under kommande träffar - angående (när)samhälle, ekonomi eller annat ämne som du har kunskap i, så kontakta Filip eller föreslå under nästa träff.