GSP Grankulla svenska pensionärer

Debatthörnan

 

 

Debatthörnan träffades 28.11.2017 kl 14.45 i Villa Junghans

Marianne Ekholm från ädreomsorgen i Grankulla inledde temat

”Hurudan är invånarnas trygghet i Grankulla?”

Marianne inledde med att fråga de sjutton deltagarna vad de tänker i främsta rummet på angående trygg/säkerhet. I många fall är det frågan om tryggheten i trafiken, noterat ofog i närmiljön, tekniska installeringar vid trappor, på gatorna, men även osäkerheten då man rör sig i staden och dess omgivning. Barnens trygghet har allas uppmärksamhet. Marianne berättade även om enkla sätt att öka tryggheten i hemmet.

I diskussionen poängterades betydelsen av allmänt trafikvett, cyklisternas sätt att röra sig, användningen av reflexbrickor och vanligt bondförnuft både i hemmet och då man rör sig ute. Ansvar och hänsyn har stort värde. Det är dock viktigt att även vid behov vidta åtgärder för att stärka tryggheten t.ex. i daghem, i skolor, på publika platser. Skolan kunde i sitt program uppmärksamma barnen om hur de själva kunde medverka till sin egen och övrigas trygghet.

Samtidigt bör vi inse att omständigheterna har även i Grankulla blivit osäkrare och att man alltmera bör ge akt på händelser i omgivningen. Det är helt korrekt att anmäla om avvikande händelser, öppenheten har fått en allt större betydelse. Vi hörde att det finns en utsedd närpolis för Grankulla.

Marianne drog också vår uppmärksamhet till möjligheten att kontakta stadens Äldreråd för att informera om  konkreta brister vilka borde åtgärdas. Det föreslogs att ämnet kunde belysas under ett tisdagsmöte (fhd).

 

 

Pensionärernas samarbete och intressebevakning regionalt och på riksnivå.

Debatthörnan träffades 31.10.2017 kl 14.45 i Villa Junghans. GSP:s viceordförande, som är även ordförande för SPF Mellan Nyland Magnus Diesen inledde frågan om hur samarbetet mellan pensionärerna samt hur deras intressebevakning fungerar regionalt och på riksnivå.

Han noterade att omständigheterna för de svenskspråkiga har blivit mera likgiltiga, att SFP:s roll utanför landets regering har försvagat de svenskspråkiga kretsarnas påverkningsmöjligheter. Kravet på ett gott samarbete mellan bl.a. de svenskspråkiga pensionärerna har därmed ökat och SPF:s roll i samhället som koordinerande intresseorganisation för pensionärerna har blivit viktigare. 

Magnus informerade om strävandena att samla och koordinera intressena i pensionärernas lokala föreningar, närmast i Nyland, men även på riksnivå. Det behövs bättre koordinering och informationsutbyte ifall vi vill få vår röst hörd. Detta är en grund för att intressebevakningen på lokal, regional och riksnivå (se pensionärernas intresseorganisation PIO) skall fungera trovärdigt.

I diskussionen berördes olika sätt för att få till stånd ett bättre samarbete, samt konkreta frågor i vilka man borde driva pensionärernas gemensamma intressen. Som konklusion noterades bl.a. följande frågor som skulle kräva åtgärder:

- underlättande beträffande skötseln av pensionärernas bankärenden inom ramen för digitaliseringen

- drivande av pensionärernas intressen i hälsovårdsreformen

- information om personlig intressebevakning

- pensionärsrabatt i kollektivtrafiken (tex kl 10-16)

- behovet av rotation inom pensionärsorganisationens ledning

Intressebevakningen skulle även omfatta de finskspråkiga pensionärerna och målgrupperna finns lokalt, regionalt och på riksnivå.

 

 

”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”

 

Debatthörnan samlades till träff i Villa Junghans 19.9.2017 kl 14.45. Ämnet för debatt var ”Styr kvartalstänkandet planeringen i Grankulla?”. Nalle Valtiala var inledare och Finn Berg, ordförande för stadens samhällstekniska utskott, var inbjuden kommentator.

26 medlemmar hade samlats för debatten. NV konstaterade att han menar med begreppet ”kvartalstänkande” problemet att planeringen i staden verkar vara mycket kortsiktig. Han efterlyste beslut att så långt som möjligt bevara den ursprungliga livsmiljön i Grankulla, med en grönskande villa- och trädgårdsstad i sinnet. Man borde sätta stopp för byggandet av nya, överstora bostadshus och -områden. Speciellt området vid stadshuset borde bevaras orört för att säkra trivseln i staden. FB förklarade stadens strategi, vilken eftersträvar ett balanserat byggande, men måste anpassas till urbaniseringen i regionen och kraven på kommunerna att öka antalet bostäder. Även den ekonomiska sidan är av stor betydelse.

I den livliga diskussionen sökte man svar på frågan hur utvecklingen kommer att te sig. Hurudana bestämmelser finns det för tilläggsbyggande på enskilda fastigheter, är det möjligt och eftersträvansvärt att locka mera invånare till staden? I konklusionerna noterades att staden skall naturligtvis ha en egen vision om framtida byggande. Invånarna har förtroende till förvaltningen, men det behövs mera öppenhet vid planeringen. Olika boendeformer skall sporras på ett balanserat sätt och även enskilda fastighetsägare bör medverka för att behålla stadens angenäma livsmiljö. 

   

---------------------------------------------------------------

Träffarna hålls i Villa Junghans gamla sida, biblioteket, om ej annat meddelas.

Diskussionsteman kan ändras vid behov.

 

Upprop till intresserade av att debattera i GSP:s/debatthörnans regi:

Vi har sedan bildandet av debatthörnan i oktober 2016 hållit tre träffar. De har förlagts till Villa Junghans, genast efter ett tisdagsmöte. Min tanke har varit att hålla träffar cirka en gång i månaden, samt att vi på förhand väljer ett specifikt tema för debatt vid träff; att vi börjar med en kort inledning och därefter kommenterar, diskuterar - högst en timme. I träffarna har 17-22 medlemmar deltagit och diskussionen har varit livlig. Sammandraget har recenserats på nätet.

Erfarenheterna från denna början har varit positiva, men vi kan i detta skede överväga hur vi vill fortsätta, t.ex.:

- skall vi fortsätta med konceptet att på förhand välja ett specifikt tema för följande träff?

- är de valda teman riktiga, vilka teman skulle du vara intresserad av att behandla?

- är tidpunkten för träffarna den rätta (efter ett tisdagsmöte) eller kunde man hitta en lämpligare tidpunkt, (t.ex. just före ett tisdagsmöte eller en annan dag)?

- är platsen (Villa Junghans) lämplig, eller finns det en bättre plats (t.ex. cafe i centrum, biblioteket...)?

- efter koordination med några andra klubbar kommer vi att hålla tre träffar under vårterminen. Är detta lämpligt eller borde vi träffas oftare, mera sällan? (se nedan)

- något annat?

Jag hör gärna kommentarer och förslag.

Filip

 

 "Debatthörnan"

 

 

 

OBS! Du kan klicka bilderna större

 Mejla till Filip : filip.hd(åt)iki.fi, eller ring 0405108317

ps. Har du något ämne som du vill föreslå att kunde diskuteras under kommande träffar - angående (när)samhälle, ekonomi eller annat ämne som du har kunskap i, så kontakta Filip eller föreslå under nästa träff.