GSP Grankulla svenska pensionärer

Om GSP

________________________________________________________________________

Villa Junghans, vår möteslokal varannan tisdag 

Leagränden 4 Grankulla, c:a 300 m från Grankulla köpcentrum:

 

Om Grankulla svenska pensionärer r.f.

Allmänt

Ändamål
Grankulla svenska pensionärer r.f. (GSP) är en svenskspråkig, ideell, obunden pensionärsförening med "över" 600 medlemmar. Föreningen arbetar för att

  • bevaka pensionärernas intressen, tillvarata deras rättigheter och stärka deras inflytande lokalt,
  • verka för att pensionärernas erfarenheter och kunskaper beaktas i lokalsamhället,
  • för medlemmarna ordna regelbundna samkväm med program, studie- och klubbverksamhet, exkursioner, teater- och konsertbesök samt gruppresor av olika slag,
  • stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna.

Verksamhetsformer
GSP samlas varannan tisdag kl. 13 under vår- och höstterminerna till s.k. tisdagsträffar. Dessutom ordnas fester, utfärder, teaterbesök, m.m., se närmare under flikarna KALENDER och AKTUELLT. Föreningen har också många aktiva hobbygrupper, se fliken HOBBYGRUPPER.

Kort historik
Grankulla svenska pensionärer grundades den 15 april 1975, då det konstituerande mötet hölls. Vi arbetade först som en underavdelning till Esbo-Grankulla Pensionärsförening. År 1979 fick vår förening sitt nuvarande namn.

Hemort
Föreningens hemort är Grankulla stad. Vår postadress är Leagränden 4, 02700 Grankulla. Vår bankförbindelse är Aktia, konto FI72 4055 2950 0656 90.
Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden, vars areal är endast 6 kvadratkilometer, ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö. År 1906 grundades Ab Grankulla. Därmed lades grunden för orten som blev köping 1920 och stad 1972. Invånarantalet är drygt 9 300, varav 36 procent har svenska som modersmål.
Läs mera om vår stad på dess webbsida, Grankulla.fi. Där finns information om staden samt länkar till olika servicepunkter och tjänster. Sidorna innehåller också bilder från Grankulla.

 

Intressebevakning och representation
 

Inom Grankulla
GSP representeras i stadens Äldreråd av Peter Forsström och Marina Grönlund. Suppleanter är Anita Meinander och Magnus Öhman. 


Yvonne Lassenius är medlem i Grankulla stadsfullmäktige och representant i social- och hälsovårdsnämnden.

Grani Närhjälp representeras GSP av Peter Forsström med Alf Skogster som suppleant. Yvonne Lassenius fungerar som Närhjälpens ordförande.

Som Farfar i skolan i Granhultsskolan fungerar Clas Bergring, Svante Degerth, Kaj Kankaanpää, Robert Lindroos, Sture Skogström och Martin Uunila. Alf Skogster är högstadiets skolfarfar och Virve Forssell, Eira Karlsson, Margareta Nyman samt Kirsti Salminen är skolfarmödrar vid Mäntymäen koulu.

GSP deltar tillsammans med Grani Närhjälp, svenska och finska församlingarna samt finska pensionärsföreningen i det s.k. Liikuntakaverit, som går ut på att hjälpa ensamma och handikappade människor, som ber om hjälp. I denna väntjänst deltar frivilliga personer, som åtar sig att sporadiskt eller regelbundet besöka ensamma hjälpbehövande och bistå dem om de så önskar. Det kan gälla att hjälpa eller bara att sällskapa och på sätt bryta deras ensamhet.
Närståendevårdarnas stödgrupp deltar Anna-Greta Liljeroth.

 

Förbundet
GSP är medlem i Svenska pensionärsförbundet (SPF), som på riksnivå bevakar pensionärernas intressen och arbetar för pensionärernas livskvalitet, trygghet och närhet. SPF är i sin tur stiftande medlem i paraplyorganisationen Pensionärsorganisationernas Intresseorganisation r.f., förkortat PIO. PIO har som huvuduppgift att förbättra pensionstagarnas och den äldre befolkningens ekonomiska och sociala förmåner samt rättigheter. SPF är också medlem i AGE – den europeiska organisationen för äldrefrågor. Se Svenska pensionärsförbundets webbsida under fliken SPF. Filip Hamro-Drotz är medlem i SPF:s styrelse.

SPF Mellannyland
Grankulla svenska pensionärer r.f. är medlem i SPF Mellannyland, ett samarbetsorgan för de svenska pensionärsföreningarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda, vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata pensionärernas rättigheter och stärka deras inflytande i Mellannyland.

Medlemstidning
Medlemmarna i GSP får som medlemsförmån förbundets tidning God Tid, som utkommer med 9 välfyllda nummer per år. Tidningen presenteras närmare på förbundets webbsida.